Hangzoo, Young B, Hash Swan & Killagramz Feat. ZICO & DEAN - Things These Days (Show Me The Money 6) [Easy-Lyrics]

Pada kali ini saya mau share lirik lagu Hangzoo, Young B, Hash Swan & Killagramz Feat. ZICO & DEAN - Things These Days (Show Me The Money 6) [Easy-Lyrics]. Dan berjumpa lagi dengan saya di blog Lirik Lagu Koreadan bagi teman teman yang ingin blog ini update terus silahkan berkomentar ya . .. ^_^ Baca juga tentang postingan saya sebelumnya :

Yo, jol mun nom dul
jon bu bo ro ga ges
sa jang dul la pek
a jo shi Stop It
he reb bin na
neb bal mit chi ra ro dak keh
han si jum man ne gat ji de bun
So Checkin New Sh!t
be ro bwan ne yo yu
The Deep Set
Eyes yo gi nop ji Trend
an da ra ga do na nam pat jo
nung gul li nun nom de dap ba ro
gu shik gun nyon seng min
jung do mot tet ji nan B Rabbit
no in pap pa dog
o rin sek ki yum myonge nap pa bo yo
Okay gu re get jin na ra do
gun de non jol te mot te na hek ton
de ro du bon te yo nab bwa do

Yeah, nan yu weng dwek ko
da dol lyok ki ji
gwi mit tek kyo na hong won Rings
But, nek ko rang dal la gi ri
gum met cho a ra Dickids yeh
Make Up bul la nun tim
na ye bu rum me dap pe
Y.O.U.N.G.Bs Stan By
sam das su When I Splash

mung muk kas shi don na jos shi ro (What The F..)
gok kan bon shing
mo ra ha shi jo
o di bun ko ra ji jok ko ra
ji jom bo ra ji ye ay eh
a ye a ye, a ye ye ye
a ye a ye ye ye

yo jum got dul li res so an dwe yo..
yo jum got dul li res so an dwe yo
(po gi nap, po gi nap, po gi nap)
gak do nun ship pal do rok
gup pin che rok
a ye a ye, a ye ye ye
a ye a ye ye ye

ku chi yom nun be o mek kun
nan de chunge do de jen nungi bu
um mi ron swip
ges sal lyo nun yo
ju me dul to be u gek kun
ni bwa gu ro man dwe
yo yo jum me du ri i re
yo i rom ma ru ra myong kon de ryok
pup pup pup, me rong

I'm Stackin Stackin Money
yo ju mun neng ga myo nom
mak ka den ju ra nek
ya, yo jum me du run
om mak ka dul su myon so
jak tunge ming gam ma dam mek
ya ya ya, ko jo ap gu jong
me jangi yol myon
nan yo ju me du run bis sat cho ra do
mot bo nun ga gyok
pyom mon ji rul to ro
yu jum yu wengi ja nat chong
mo yange son
u ri ya mang
dwit cho jing got dul Playlist
sut te gat ta de
gop pang ya pang ya
no do jum me dul
dwe go ship da
myon nu son bi wai yong but to ka yo
jum got du run yol dung
ga mi da ra nun ne ji nan
nil lyong nun gus sok gwa yak

yo jum nat jom
Hash Tag sek si (sek si, sek si, sek si)
tek shi cho rom ta bi hengi (hengi hengi hengi)
pom pin de shi gyok git teng
git chong gip pek gi
hib bo rut jang mo rik
om nus sye gi (sye gi sye gi sye gi)
S.N.S S.O.S So Hot, shh
Double Click et ju wal gon nun Heart (Heart)
Wifi Log On Refresh Scroll Down
so da ji ne Post After Post
kung kung kwang hek pok tan

wo! rep po ga no mu ma na yo ju me woh
kyong ge ga ho dis so
do da me i jo
yo ju met du run do wo nes seng go
gu res so nan yo ge
ga jo wa so seng go
ta bin na da
yu ma ni myong gem bul
jon bu da Sprite Gang
jon but tok ke gut
yek ki mem mel te jik
jong shin na gan dwe ji

mung muk kas shi don na jos shi ro (What The F..)
gok kan bon shing
mo ra ha shi jo
o di bun ko ra ji jok ko ra
ji jom bo ra ji ye ay eh
a ye a ye, a ye ye ye
a ye a ye ye ye

yo jum got dul li res so an dwe yo..
yo jum got dul li res so an dwe yo
(po gi nap, po gi nap, po gi nap)
gak do nun ship pal do rok
gup pin che rok
a ye a ye, a ye ye ye
a ye a ye ye ye

be gop pu mul don ju gos san
ni ga nu gul deb
byo ne bong ching ga sak
me dal be ro ban nun jo jak
gwo ne tek ga rul jap go se yo
gwa se shin bal sak ay
nan no cho rom
jol te pong-an cho
chum chu go ship pu myo shik
de rom mat chwo
na me nun chin nu we
bwa ne seng ga ge hip pap bun ja i rong we bak

chok ka myon nan dweng ge im me
kup pang ke
go in mu re jep
pa ru gep pal pe
gu geh heng ju ga in ne gom nun i yu
sul ja ris sa ji nan jik ki nun i yu
nat na rul mit ji ya
gop pu num mak gwa ne son te gul mit ji nek
ap gi rul mak
go na mal gon I Don't
Care Wait Wait
ne i rum mul gi yok ke (wow)
heng juk in jum man ji ya
ju dum mul jok ging
Groove bul ta jut jya ruk ges sek kin
bom mu son jul dom
mo ru got dung
dwi yes son nal des shi nes son ne
Drama gab bo nul
sop pyon go nun ban jon
jul te do hyo gwa it tet ji
i gon yu jol Suspect, What's Up

mung muk kas shi don na jos shi ro (What The F..)
gok kan bon shing
mo ra ha shi jo
o di bun ko ra ji jok ko ra
ji jom bo ra ji ye ay eh
a ye a ye, a ye ye ye
a ye a ye ye ye

yo jum got dul li res so an dwe yo..
yo jum got dul li res so an dwe yo
(po gi nap, po gi nap, po gi nap)
gak do nun ship pal do rok
gup pin che rok
a ye a ye, a ye ye ye
a ye a ye ye ye

yo jum got dul, yo jum got dul
yo jum got dul, yo jum got dul
yo jum got dul, yo jum got dul wa
a ye a ye ye ye

yo jum got dul, yo jum got dul
yo jum got dul, yo jum got dul
yo jum got dul, yo jum got dul wa
a ye a ye ye ye

Sekian Lirik lagu yang dapat saya bagikan tentang Hangzoo, Young B, Hash Swan & Killagramz Feat. ZICO & DEAN - Things These Days (Show Me The Money 6) [Easy-Lyrics]

. biar tetap update blognya silahkan berkomentar Di Lirik Lagu Korea sekian dari saya permalink untuk post kali ini adalah http://sinkpop.blogspot.com/2017/08/hangzoo-young-b-hash-swan-killagramz.html

CONVERSATION

0 komentar:

Posting Komentar

Back
to top